• 1.jpg
  • to_napis.jpg

GMINA MRĄGOWO

Informuję, że kompletne wnioski o przyznanie w roku szkolnym 2017/2018 stypendium szkolnego  uczniom uprawnionym do ubiegania  się  o  stypendium  szkolne  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późniejszymi zmianami) mogą składać rodzice lub pełnoletni uczniowie do dnia 15 września 2017r. (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2017) w biurze Zespołu Obsługi Szkół Gminy Mrągowo ul. Wojska Polskiego 5a/39, 11-700 Mrągowo lub w sekretariatach szkół Gminy Mrągowo. 

Druki wniosków można pobierać w sekretariacie Urzędu Gminy Mrągowo, Zespole Obsługi Szkół Gminy Mrągowo ul. Wojska Polskiego 5a/39,  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie oraz w szkołach podstawowych i średnich znajdujących się na terenie miasta i gminy Mrągowo.        

Wniosek do pobrania  

Wójt Gminy Mrągowo

      Jerzy Krasiński 

              

       

MIASTO MRĄGOWO

   Stypendium przyznaje się uczniom będącym mieszkańcami Mrągowa, wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie do dnia 15 września br. O stypendium mogą ubiegać się rodziny, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 514 zł netto (do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego „500+”).

Wniosek do pobrania
  

 

z poważaniem, Emilia Samsel

 

Urząd Miejski w Mrągowie

Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

ul. Królewiecka 60A

11-700 Mrągowo

Tel. 89 741 90