• 1.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2023-01-30.jpg

 

 

SYSTEM REKRUTACJI

ELEKTRONICZNEJ

zasady korzystania 2024/2025

1.       Zarejestruj się w systemie rekrutacji

(https://nabor.pcss.pl/powiatmragowski). Potrzebny będzie nr PESEL

2.       Zapamiętaj LOGIN i HASŁO podane (wyświetlone) przez system. Login to numer nadany przez system. Hasło jest jednorazowe, trzeba je zmienić i zapamiętać/zapisać nowe. Będziesz korzystać z systemu jeszcze wielokrotnie.

3.       Wypełnij wszystkie pola, podaj nazwę swojej szkoły podstawowej. Jeśli Twojej szkoły nie ma na liście, wpisz ją ręcznie.

4.       Wybierz szkoły, w których chcesz się uczyć. Możesz wybrać maksymalnie trzy: np. 1LO, Technikum nr 1 w ZS nr 2, Technikum nr 2 w CKZiU. Kolejność jest istotna, szkoła nr 1 na Twojej liście, to szkoła pierwszego wyboru. Jeśli nie chcesz, nie musisz wybierać trzech szkół, możesz wybrać jedną szkołę i jeden oddział.

5.       Wybierz kierunki (oddziały) jakie oferują szkoły, które wybrałeś. 1 LO oferuje kształcenie w pododdziałach:

a.       politechnicznym

b.       humanistycznym

c.       przyrodniczym

6.       Kolejność oddziałów w wybranych szkołach też jest ważna. Kierunek/oddział pierwszy na Twojej liście to ten, w którym chcesz się uczyć.

7.       Swój wybór możesz zmieniać, do czasu akceptacji/weryfikacji Twojego zgłoszenia przez szkołę pierwszego wyboru.

8.       Wydrukuj swój wniosek (WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ), podpisz Ty i Twoi rodzice/prawni opiekunowie i zanieś go do szkoły pierwszego wyboru. Nie musisz nosić wniosku do pozostałych szkół, jeśli wybrałeś więcej niż jedną.

9.       Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty wpisz do systemu rekrutacji elektronicznej swoje oceny i punkty z egzaminu. Będą one sprawdzane przez komisję rekrutacyjną podczas weryfikacji.

 

 

 

 

NABÓR - Powiat Mrągowski (pcss.pl)  - link do elektronicznego naboru

 

Regulamin rekrutacji

na rok szkolny 2024/2025

w I Liceum Ogólnokształcącym

im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie

 

 

 

I. PLANOWANE KLASY Z PRZEDMIOTAMI ROZSZERZONYMI


Planuje się utworzenie 1
oddziału klasy pierwszej, w którym rozszerzenia profilowe realizowane będą w dwóch pododdziałach spośród poniższych możliwych do wyboru:

 

Klasa I/pododdział

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

politechniczny

matematyka, fizyka, język angielski

przyrodniczy

biologia, chemia, język angielski

humanistyczny

język polski, historia, język angielski

 

!!! O tym, jakie  pododdziały zostaną utworzone zdecyduje liczba chętnych kandydatów spełniających kryteria rekrutacji na poszczególne profile oraz możliwości kadrowe szkoły.

 

Szkoła oferuje naukę dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), przy czym jeden musi być kontynuacją języka nauczanego na poprzednim poziomie edukacyjnym.

Czas trwania zajęć w szkole: 8.00 - 15.05.
W szkole zatrudniony jest 
psycholog, pedagog i pedagog specjalny.
Więcej o warunkach nauki na stronie internetowej szkoły

http://www.lo1.mragowo.pl/

 
Kontakt telefoniczny: 0 89 741 24 20 (w godz. 8.00 - 15.00)
e-mail:
sekretariat.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

II. ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z  EGZAMNIU ÓSMOKLASISTY ORAZ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ


§ 1

Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży określają:

1)     Aktualne Zarządzenia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty;

2)     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

3)     Aktualna Uchwała Zarządu Powiatu Mrągowskiego

 

§ 2

1.     O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.

2.     O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych według zasad określonych w aktualnym rozporządzeniu MEN oraz ustalonych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i opublikowanych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty:

 

§ 3

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do szkół ponadpodstawowych, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty przyjmuje się następujące zasady:

1.     dla osób, które przystąpiły do egzaminu ósmoklasisty:

liczba % z języka polskiego x0,35

do 35 punktów

liczba % z matematyki x0,35

do 35 punktów

liczba % z języka obcego nowożytnego poziom podstawowy x0,3

do 30 punktów

 

2.     w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy  o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

§   celującym – przyznaje się po 35 punktów,

§   bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

§   dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

§   dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

§   dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

 

b) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

§   celującym – przyznaje się 30 punktów,

§   bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

§   dobrym – przyznaje się 20 punktów,

§   dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

§   dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

 

§ 4

Określa się przedmioty punktowane w rekrutacji do poszczególnych pododdziałów według planowanych rozszerzeń, z następujących czterech zajęć edukacyjnych :

§   do politechnicznego - z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, fizyki;

 

§   do przyrodniczego - z  języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, biologii;

 

§   do humanistycznego – z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, historii;

według następujących zasad:

a)     ocena celująca - przyznaje się po 18 punktów;

b)     ocena bardzo dobra - przyznaje się po 17 punktów;

c)     ocena dobra - przyznaje się po 14 punktów;

d)     ocena dostateczna - przyznaje się po 8 punktów;

e)     ocena dopuszczająca - przyznaje się 2 punkty;

 

§ 5

Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej określają § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431), stanowiące załącznik do regulaminu.

 

§ 6

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów i w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym otrzymują w miejscu punktów wpis "laureat konkursu" (w Systemie - 200 pkt.).

§ 7

Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w punkcie 1 są:

a.     sieroty, młodzież przebywająca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,

b.     kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki

c.     kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

d.     średnia ocena przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Do szkoły będą przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole rekrutacji dokonuje powołana przez dyrektora szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

Dyrekcja szkoły informuje uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, iż w przypadku małej liczby chętnych do danego oddziału (poniżej 24 uczniów), nie zostanie on utworzony.

 

III.WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

1.     Wydrukowane zgłoszenie elektroniczne.

2.     2 fotografie.

3.     Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

4.     Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

5.     Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  <<<WZÓR DO POBRANIA>>>

6.     Inne dokumenty - opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej, dyplomy, zaświadczenia komisji konkursowych potwierdzające osiągnięcia, o których mowa w kryteriach rekrutacji do klas pierwszych

 

IV. TERMINARZ REKRUTACJI

  

Lp

Działanie

Termin podstawowy

 

Termin uzupełniający

1.

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej

https://nabor.pcss.pl/powiatmragowski

od 20 maja 2024

-

2

Złożenie w szkole pierwszego wyboru wniosku wydrukowanego z systemu rekrutacji elektronicznej, podpisanego przez rodziców/opiekunów i kandydata

 od 20 maja     do 19 czerwca 2024

do godz. 15.00

17 -29 lipca

2024 do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 8 lipca 2024          do godz. 12.00

Świadectwo składane razem z wnioskiem

 

4

 

Weryfikacja zgłoszeń kandydatów przez komisję rekrutacyjną

do 9 lipca 2024

do 5 sierpnia 2024

5

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

10 lipca 2024

6 sierpnia 2024

6

Potwierdzenia woli przyjęcia przez złożenie w wybranej szkole oryginałów dokumentów tj. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 15 lipca 2024  do godz. 15.00

do 9 sierpnia 2024 do godz. 15.00

7

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

16 lipca 2024    do godz. 10.00

12 sierpnia        do godz. 10.00

 

 

 

NABÓR - Powiat Mrągowski (pcss.pl) -  link do elektronicznego naboru