• 1.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2023-01-30.jpg

 

 

 
Profil Piłka Siatkowa:
 
07.08.2023 r. godz. 10.00 - sala gimnastyczna I LO
 
testy przeprowadzi Cezary Samborski
 

DLA KANDYDATEK  DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA SIATKOWA

  

 

 

Profil Piłka Nożna:

07.08.2023 r. godz. 10.00 - Stadion Miejski w Mrągowie
 
testy przeprowadzi Kamil Kwiatek
 

 

 TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

DLA KANDYDATÓW DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA

 

 

UWAGA!   PILNE!

 

 
Profil Piłka Siatkowa:
 
14.06.2023 r. godz. 13.00 - sala gimnastyczna I LO
 
testy przeprowadzi Cezary Samborski
 
 
  

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

DLA KANDYDATEK  DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA SIATKOWA

 

 

 

Profil Piłka Nożna:

14.06.2023 r. godz. 17.30 - Stadion Miejski w Mrągowie
 
testy przeprowadzi Kamil Kwiatek
 

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

DLA KANDYDATÓW DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA

 

 

 

 

UWAGA!

W systemie do rekrutacji zostały utworzone klasa sportowa oraz klasa humanistyczno-społeczna. 

Osoby zainteresowane zmianą złożonego już wniosku proszone są o skontaktowanie się z sekretariatem szkoły w celu jego edycji.

tel. 89 741 24 20

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

zasady korzystania

  

1.      .  Zarejestruj się w systemie rekrutacji >>>

https://nabor.pcss.pl/powiatmragowski

Potrzebny będzie nr PESEL.

2.       Zapamiętaj LOGIN i HASŁO podane (wyświetlone) przez system. Login to numer nadany przez system. Hasło jest jednorazowe, trzeba je zmienić i zapamiętać/zapisać nowe. Będziesz korzystać z systemu jeszcze wielokrotnie.

3.    Wypełnij wszystkie pola, podaj nazwę swojej szkoły podstawowej. Jeśli Twojej szkoły nie ma na liście, wpisz ją ręcznie.

4.    Wybierz szkoły, w których chcesz się uczyć. Możesz wybrać maksymalnie trzy: np. 1LO, Technikum nr 1 w ZS nr 2, Technikum nr 2 w CKZiU. Kolejność jest istotna, szkoła nr 1 na Twojej liście, to szkoła pierwszego wyboru. Jeśli nie chcesz, nie musisz wybierać trzech szkół, możesz wybrać jedną szkołę i jeden oddział.

5.       Wybierz kierunki (oddziały) jakie oferują szkoły, które wybrałeś. 1 LO kształci w pięciu oddziałach:

a.       Klasa politechniczna

b.       Klasa dziennikarsko-prawna

c.       Klasa przyrodnicza

d.       Klasa ekonomiczno-społeczna

e.       Klasa sportowa/humanistyczno-społeczna

6.       Kolejność oddziałów w wybranych szkołach też jest ważna. Kierunek/oddział pierwszy na Twojej liście to ten, w którym chcesz się uczyć.

7.       Swój wybór możesz zmieniać, do czasu akceptacji/weryfikacji Twojego zgłoszenia przez szkołę pierwszego wyboru.

8.       Wydrukuj swój wniosek (WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ), podpisz Ty i Twoi rodzice/prawni opiekunowie i zanieś go do szkoły pierwszego wyboru. Nie musisz nosić wniosku do pozostałych szkół, jeśli wybrałeś więcej niż jedną.

9.       Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty wpisz do systemu rekrutacji elektronicznej swoje oceny i punkty z egzaminu. Będą one sprawdzane przez komisję rekrutacyjną podczas weryfikacji.

 

 

 

NABÓR - Powiat Mrągowski (pcss.pl)  - link do elektronicznego naboru

 

 

Regulamin rekrutacji

na rok szkolny 2023/2024

w I Liceum Ogólnokształcącym

im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie

 

I.        PLANOWANE KLASY Z PRZEDMIOTAMI ROZSZERZONYMI.

II.        ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ORAZ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH.

III.        WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNEIV.       TERMINARZ REKRUTACJI.

V . ZAŁĄCZNIKI

I. PLANOWANE KLASY Z PRZEDMIOTAMI ROZSZERZONYMI


Planuje się utworzenie 5
oddziałów (ok. 150 miejsc) klas pierwszych z następującymi obowiązkowymi przedmiotami rozszerzonymi:

1)     Czteroletnie liceum ogólnokształcące po ukończeniu szkoły podstawowej

 

klasa

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Języki obce w wybranej klasie

1a - politechniczna

matematyka,

fizyka,

informatyka

język angielski,

język niemiecki

1b - dziennikarsko-prawna

język polski,

język angielski,

historia

język angielski,

język niemiecki

1c - przyrodnicza

biologia,

chemia,

język angielski

język angielski,

język niemiecki

1 d- ekonomiczno-społeczna

geografia,

matematyka,

wiedza o społeczeństwie

język angielski,

język niemiecki

1e – humanistyczno - społeczna

Oddział sportowy

 (dodatkowe 7 godz. wychowania fizycznego)

język polski,

język angielski,

biologia,

wychowanie fizyczne

(dziewczęta- piłka siatkowa,

chłopcy - piłka nożna)

Język angielski,

język niemiecki

 

KLASA SPORTOWA

Termin na złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej upływa

 31 maja 2023 o godz. 15.00

 

W przypadku braku wystarczającej do utworzenia klasy liczby kandydatów

 zostanie utworzony

oddział humanistyczno-społeczny

(biologia, język polski, język angielski),

 

do którego będzie obowiązywał ogólny terminarz rekrutacji. 


Szkoła oferuje naukę dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), przy czym jeden musi być kontynuacją języka nauczanego na poprzednim poziomie edukacyjnym.

Czas trwania zajęć w szkole: 8.00 - 15.10.
W szkole zatrudniony jest 
psycholog, pedagog i pedagog specjalny.
Więcej o warunkach nauki na stronie internetowej szkoły

http://www.lo1.mragowo.pl/


Kontakt telefoniczny: 0 89 741 24 20 (w godz. 8.00 - 15.00)
e-mail:
sekretariat.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z  EGZAMNIU ÓSMOKLASISTY ORAZ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ


§ 1

Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży określają:

1)     Aktualne Zarządzenia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty;

2)     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

3)     Aktualna Uchwała Zarządu Powiatu Mrągowskiego

§ 2

1.     O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.

2.     O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych według zasad określonych w aktualnym rozporządzeniu MEN oraz ustalonych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i opublikowanych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty:

 

§ 3

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty przyjmuje się następujące zasady:

1.     dla osób, które przystąpiły do egzaminu ósmoklasisty:

liczba % z języka polskiego x0,35

do 35 punktów

liczba % z matematyki x0,35

do 35 punktów

liczba % z języka obcego nowożytnego poziom podstawowy x0,3

do 30 punktów

2.     w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy  o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

§   celującym – przyznaje się po 35 punktów,

§   bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

§   dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

§   dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

§   dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

b) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

§   celującym – przyznaje się 30 punktów,

§   bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

§   dobrym – przyznaje się 20 punktów,

§   dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

§    dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

 

§ 4

Określa się przedmioty punktowane w rekrutacji do poszczególnych oddziałów według planowanych rozszerzeń wybranej klasy, z następujących czterech zajęć edukacyjnych :

§   do klasy politechnicznej - z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, fizyki;

§   do klasy dziennikarsko-prawnej - z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, historii;

§   do klasy przyrodniczej - z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, biologii;

§   do klasy ekonomiczno - społecznej - z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, geografii;

§   do klasy humanistyczno-społecznej - języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, biologii;

według następujących zasad:

a)     ocena celująca - przyznaje się po 18 punktów;

b)     ocena bardzo dobra - przyznaje się po 17 punktów;

c)     ocena dobra - przyznaje się po 14 punktów;

d)     ocena dostateczna - przyznaje się po 8 punktów;

e)     ocena dopuszczająca - przyznaje się 2 punkty;

§ 5

Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej określają § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431), stanowiące załącznik do regulaminu.

§ 6

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów i w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym otrzymują w miejscu punktów wpis "laureat konkursu" (w Systemie - 200 pkt.).

§ 7

Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w punkcie 1 są:

a.     sieroty, młodzież przebywająca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,

b.     kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki

c.     kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

d.     średnia ocena przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Do szkoły będą przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole rekrutacji dokonuje powołana przez dyrektora szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

Dyrekcja szkoły informuje uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, iż w przypadku małej liczby chętnych do danego oddziału (poniżej 24 uczniów), nie zostanie on utworzony.

 

III.WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

1.     Wydrukowane zgłoszenie elektroniczne.

2.     2 fotografie.

3.     Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

4.     Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

5.     Inne dokumenty - opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej, dyplomy, zaświadczenia komisji konkursowych potwierdzające osiągnięcia, o których mowa w kryteriach rekrutacji do klas pierwszych

6.     Oświadczenie o wyborze języka obcego oraz o uczestnictwie w lekcji religii stanowiący załącznik do regulaminu (wzór można pobrać także ze strony szkoły)


Terminy składania poszczególnych dokumentów określono w rozdz. IV - Terminarz rekrutacji.

 

IV. TERMINARZ REKRUTACJI

od 22 maja do 21 czerwca  2023r. do godz. 15.00

 Termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym z wyłączeniem oddziału sportowego

od 22 maja do 31 maja  2023 r.   do godz. 15.00

klasa sportowa

 Termin na złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 czerwca do 13 czerwca  2023r.

klasa sportowa

 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

do 15 czerwca  2023r.

klasa sportowa

 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Od 23 czerwca do 12 lipca 2023r. 
do godz. 12.00

 Termin na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

14 lipca 2023r.

 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

do 20 lipca 2023r. 
do godz. 15:00

 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole

21 lipca 2023r.

 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 V. ZAŁĄCZNIKI:

 

NABÓR - Powiat Mrągowski (pcss.pl) -  link do elektronicznego naboru

 

 

 
  

Plan rekrutacji

 do I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie 

na rok  szkolny 2023/2024

Planuje się utworzenie 5 oddziałów (ok. 150 miejsc) klas pierwszych z następującymi przedmiotami rozszerzonymi:

Czteroletnie liceum ogólnokształcące po ukończeniu szkoły podstawowej

klasa

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Języki obce w wybranej klasie

1a - politechniczna

matematyka,

fizyka,

informatyka

język angielski,

język niemiecki

1b - dziennikarsko-prawna

język polski,

język angielski,

historia

język angielski,

język niemiecki

1c - przyrodnicza

biologia,

chemia,

język angielski

język angielski,

język niemiecki

1 d-

Ekonomiczno-społeczna

geografia,

matematyka,

wiedza o społeczeństwie

język angielski,

język niemiecki

1e – oddział sportowy

Humanistyczno-społeczna

biologia,

język polski/język angielski,

wychowanie fizyczne

(dziewczęta- piłka siatkowa,

chłopcy - piłka nożna)

 

Język angielski,

język niemiecki


Szkoła oferuje naukę dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), przy czym jeden musi być kontynuacją języka nauczanego na poprzednim poziomie edukacyjnym.

Liczba miejsc w każdej klasie: 30

 

Dokumentacja wymagana podczas rekrutacji

1.     Wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z systemu rekrutacji elektronicznej

2.     2 fotografie.

3.     Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

4.     Zaświadczenie OKE o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

5.     Inne dokumenty - opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej, dyplomy, zaświadczenia komisji konkursowych potwierdzające osiągnięcia, o których mowa w kryteriach rekrutacji do klas pierwszych (rozdz. II).

6.     Oświadczenie o wyborze języka obcego jako kontynuacji oraz wstępna deklaracja uczestnictwa w lekcjach religii (wzór do pobrania udostępniony zostanie się na stronie szkoły)

7.     Do oddziału sportowego zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w klasie sportowej

 

TERMINARZ REKRUTACJI

od 22 maja do 21 czerwca  2023r. do godz. 15.00

Termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym z wyłączeniem oddziału sportowego

od 22 maja do 31 maja  2023 r.   do godz. 15.00

klasa sportowa

Termin na złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 czerwca do 13 czerwca  2023r.

klasa sportowa

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

do 15 czerwca  2023r.

klasa sportowa

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Od 23 czerwca do 12 lipca 2023r. 
do godz. 12.00

Termin na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

14 lipca 2023r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

do 20 lipca 2023r. 
do godz. 15:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole

21 lipca 2023r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.