• 1.jpg
  • to_napis.jpg

 

 ZARZĄDZENIE nr 3/2017

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w  I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie

w roku szkolnym 2017/2018.

  

    Na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  z 2017, poz. 1603) zarządzam co następuje:

 

 § 1

 

 Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 będą:

 

30  kwietnia 2018 r. (poniedziałek),

2 maja 2018 r. (środa),

4 maja 2018 r. (piątek),

7 maja 2018 r. (poniedziałek),

8 maja 2018 r. (wtorek),

21 czerwca  2018 r. (czwartek).

 

§ 2

 

W wyżej wymienionych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze (opiekę) w godz.  8.00- 15.00.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

Szanowni Maturzyści, 

W imieniu władz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie chcielibyśmy poinformować Państwa  o nowej ofercie edukacyjnej UMCS. 

W roku akademickim 2013/2014 został uruchomiony na UMCS nowy kierunek dziennych studiów licencjackich - Geoinformatyka. 
Jest to kierunek międzyobszarowy - łączący wiedzę z zakresu geografii, informatyki oraz Systemów Informacji Przestrzennej, na którym szczególny nacisk został położony na zagadnienie praktycznych zastosowań zdobywanej wiedzy w różnych dziedzinach życia.