• 1.jpg
  • Promocja1.jpg
  • Promocja2.jpg
  • Promocja3.jpg
  • Promocja4.jpg
  • Promocja5.jpg
  • Promocja6.jpg
  • Promocja_7.jpg
  • s5.jpg

W roku szkolnym 2019/2020  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie  planuje się utworzenie 8 oddziałów. (ok. 240 miejsc) klas pierwszych (4 oddziały dla uczniów po ukończeniu gimnazjum i 4 oddziały po ukończeniu szkoły podstawowej) z następującymi przedmiotami rozszerzonymi:

1. Trzyletnie liceum ogólnokształcące po ukończeniu gimnazjum

 

klasa

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone do wyboru *

Języki obce w wybranej klasie

1a - politechniczna

matematyka

biologia, chemia, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang./j. niem), j. polski, wos,fizyka

język angielski i język niemiecki

1b - dziennikarsko-prawna

język polski

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

1c - przyrodnicza

biologia

chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), j. polski, matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

1 d-społeczno- ekonomiczna

geografia

chemia, fizyka, biologia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), j. polski, matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

 

2. Czteroletnie liceum ogólnokształcące po ukończeniu szkoły podstawowej

klasa

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone do wyboru **

Języki obce w wybranej klasie

1e - politechniczna

matematyka

biologia, chemia, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/j. niem), j. polski, wos, fizyka

język angielski i język niemiecki

1f - dziennikarsko-prawna

język polski

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

1g - przyrodnicza

biologia

chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), j. polski, matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

1 h-społeczno-ekonomiczna

geografia

chemia, fizyka, biologia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), j. polski, matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

 

 (*) Planuje się utworzenie minimum sześciu grup międzyoddziałowych, w których uczeń realizować będzie dwa przedmioty rozszerzone spośród wymienionych w tabeli – dotyczy tylko absolwentów szkół gimnazjalnych.
Każdy uczeń zobowiązany będzie wskazać w deklaracji na piśmie do końca lutego 2020r. przynajmniej trzy przedmioty do wyboru (spośród wymienionych w trzeciej kolumnie tabeli) w kolejności preferencji.
Ostateczną decyzję w sprawie liczby grup międzyoddziałowych podejmie organ prowadzący szkołę w kwietniu 2020r. uwzględniając deklaracje uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych przez uczniów deklaracji ustali minimalną i maksymalną liczbę uczniów w grupie oraz ustali ostateczną listę uczniów w grupach międzyoddziałowych. 

 

(**) Uczniowie kończący szkołę podstawową wybierają 2 i 3 przedmiot rozszerzony poprzez złożenie deklaracji pisemnej wraz z wnioskiem rekrutacyjnym. O tym jakie przedmioty dodatkowe będą realizowane w danym oddziale decydować będzie większość deklaracji wskazująca dany przedmiot.


Szkoła oferuje naukę dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), przy czym jeden musi być kontynuacją języka nauczanego na poprzednim poziomie edukacyjnym.


Liczba miejsc w każdej klasie: 30

Dokumentacja wymagana podczas rekrutacji

(dokumenty należy przynosić w tzw. koszulkach)

1.     Wydrukowane zgłoszenie elektroniczne.

2.     2 fotografie.

3.     Świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

4.     Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

5.     Inne dokumenty - opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej, dyplomy, zaświadczenia komisji konkursowych potwierdzające osiągnięcia, o których mowa w kryteriach rekrutacji do klas pierwszych (rozdz. II).

6.     Oświadczenie o wyborze języka obcego (wzór do pobrania znajduje się na stronie szkoły)

7.     Oświadczenie o wyborze przedmiotów rozszerzonych -tylko dla absolwentów szkół podstawowych(wzór do pobrania znajduje się na stronie szkoły)


TERMINARZ REKRUTACJI

od 6 maja do 14 czerwca 2019r. do godz. 14.00Elektroniczna rejestracja/wybór preferencji.
Składanie podań przez kandydatów.
od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. 
do godz. 14.00
Składanie świadectw ukończenia gimnazjum lub świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub wynikach egzaminu ósmoklasisty
02 lipca 2019r.Ogłoszenie listy kandydatówzakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
od 02 lipca do 10 lipca 2019r. 
godz. 14:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole.
11 lipca 2019r.Ogłoszenielisty przyjętych do szkoły.
od 17 lipca do 7 sierpnia 2019r.
godz. 14:00
Składanie świadectw i zaświadczeń w postępowaniu uzupełniającym (tylko w przypadku wolnych miejsc).

 

REGULAMIN REKRUTACJI>>>